Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Energiehuis van Buren v.o.f.. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 69710678.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door de V.O.F. met volledige aansprakelijkheid Energiehuis van Buren V.O.F.(hierna: “Energiehuis van Buren”) met haar Afnemer.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door Energiehuis van Buren uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Energiehuis van Buren zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, vervalt dat aanbod bij afloop daarvan.
 2. De door Energiehuis van Buren verstrekte brochures, prijslijsten en andere informatie zijn slechts van Indicatieve en informatieve aard en binden Energiehuis van Buren niet.
 3. De afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Energiehuis van Buren opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Energiehuis van Buren haar aanbieding baseert.
 4. Energiehuis van Buren behoudt zich het recht voor om opdrachten, zonder opgave van redenen, te weigeren.
 5. Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen tot stand op het moment dat Energiehuis van Buren de schriftelijk aanvaarde dan wel ondertekende aanbieding van Energiehuis van Buren van de principaal/afnemer heeft ontvangen c.q. de opdracht door Energiehuis van Buren schriftelijk is bevestigd.
 6. De overeenkomst met een afnemer/principaal wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen ingeval, ondanks het ontbreken van een schriftelijke bevestiging, reeds met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.
 7. Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.

Artikel 3: Prijzen

 1. De door Energiehuis van Buren opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s.
 2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s et cetera) een verhoging ondergaan, is Energiehuis van Buren gerechtigd deze verhoging aan Afnemer in rekening te brengen.
 3. De in het vorige lid bedoelde wijzigingen in de prijs geven de afnemer geen bevoegdheid om de opdracht op enigerlei wijze te annuleren of te ontbinden.
 4. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maatopgaven, modellen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door Energiehuis van Buren en Afnemer gesloten overeenkomst.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken, is Energiehuis van Buren gerechtigd om de kosten tussentijds in rekening te brengen.

Artikel 4: Betaling, rente en kosten

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden, door middel van storting door overmaking op een door Energiehuis van Buren aangewezen bank- of girorekening. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Behoudens anderszins vastgelegde afspraken, voldoet de afnemer in één som of maximaal twee termijnen het verschuldigde orderbedrag. Wordt in twee deeltermijnen voldaan, dan dient afnemer in principe 40% te voldoen na eerste facturering en de restfactuur (60%) binnen twee dagen na oplevering.
 3. Alle facturen van Energiehuis van Buren dienen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Deze termijn geldt als vervaltermijn, zodat afnemer bij overschrijding ervan zonder ingebrekestelling in verzuim is.
 4. Indien geen tijdige en volledige betaling door afnemer heeft plaatsgevonden, is de afnemer vanaf de factuurdatum een rente van 1.5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
 5. Bij verzuim komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten voor rekening van afnemer. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het uitstaand bedrag, met een minimum van € 250,-.

Artikel 5: Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke nakoming noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Ingeval van een zodanige wijziging c.q. aanvulling, kan het tijdstip van voltooiing van het werk worden beïnvloed. Energiehuis van Buren zal de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en kwalitatieve consequenties heeft, zal Energiehuis van Buren de afnemer hierover eveneens vooraf inlichten.
 4. Als meerwerk worden aangemerkt alle prestaties die Energiehuis van Buren in overleg met de afnemer, al dan niet schriftelijk vastgelegd, tijdens de uitvoering van de overeenkomst verricht, als extra en bovenop de inhoud van de eerdere opdrachtbevestiging, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.
 5. Energiehuis van Buren is bevoegd om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen zodra het daartoe strekkend bedrag bekend is. Betaling vindt plaats overeenkomstig het voorgaande artikel.
 6. Betaling van bedoeld meerwerk geschiedt zodra dit bij afnemer is uitgevoerd en gefactureerd.

Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Energiehuis van Buren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, juist en tijdig aan Energiehuis van Buren zijn verstrekt. Dit geldt zowel ten aanzien van de opdracht tot plaatsing van zonnepanelen als ten aanzien van alle andere overeenkomsten tussen Energiehuis van Buren en haar afnemer.
 2. Energiehuis van Buren is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden bij uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.
 3. Energiehuis van Buren zal haar dienstverlening inclusief advisering zorgvuldig uitvoeren, met inbegrip van het uitbestedingswerk aan onder-opdrachtnemers. Energiehuis van Buren handelt overeenkomstig de vastgelegde afspraken en interne procedures. Advisering geldt uitsluitend ten behoeve van afnemer en deze staat het niet vrij om de opdrachtinformatie ter beschikking te stellen van derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe.
 4. Energiehuis van Buren gaat steeds uit van de door afnemer correct en volledig verstrekte informatie. Energiehuis van Buren staat niet in voor onjuiste gegevens van afnemer of derden en is uitsluitend jegens de afnemer en niet jegens derden verantwoordelijk voor de verstrekte adviezen van de opdracht.
 5. Afnemer draagt zorg voor de eventueel benodigde of gewenste faciliteiten ten behoeve en ter plaatse van de uitvoering van de opdracht zonder daarvoor kosten te berekenen.

Artikel 7: Zorgplicht

Afnemer zal de geleverde producten steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de producten dan wel de reputatie van Energiehuis van Buren en haar producten zouden kunnen worden aangetast.

Artikel 8: Toekenning Subsidie

 1. Indien de Afnemer een aanvraag wil doen voor een Stimulering Duurzame Energieproductie Subsidie (hierna te noemen: ‘Subsidie’), kan de Afnemer Energiehuis van Buren hiertoe machtigen door middel van het door Energiehuis van Buren verstrekte machtigingsformulier. De aanvraag van de Subsidie wordt in dat geval zelfstandig door Energiehuis van Buren ten behoeve van de Afnemer behandeld.
 2. Toekenning van een eventuele Subsidie is afhankelijk van factoren die buiten de macht van Energiehuis van Buren liggen. Energiehuis van Buren is niet aansprakelijk voor een eventuele afwijzing van de aanvraag tot het verkrijgen van Subsidie.
 3. Energiehuis van Buren kan geen termijn geven waarbinnen uitsluitsel over de Subsidie is te verwachten. Eventueel door Energiehuis van Buren genoemde termijnen dienen slechts als indicatief te worden beschouwd.
 4. Indien de Subsidie wordt toegekend, dient de Afnemer zelf in contact te treden met de toekennende instantie in verband met de uitbetaling van de Subsidie en andere praktische zaken.

Artikel 9: Aflevering

 1. De opgegeven aflevertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen.
 2. Het transport geschiedt altijd voor rekening en risico van afnemer.
 3. Aflevering zal alleen geschieden indien aan de eerste betalingsverplichting van 40 % van het totale bedrag van de opdracht is voldaan (conform artikel 6).
 4. Indien de producten na het verstrijken van de afleveringstermijn door afnemer niet zijn afgenomen of de afnemer weigert deze af te nemen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd. Energiehuis van Buren zal een factuur ter zake van de aflevering aan de afnemer sturen. De afnemer is gehouden deze te voldoen.
 5. Energiehuis van Buren zal niet in verzuim zijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen termijn en Energiehuis van Buren alsnog een redelijke termijn voor nakoming is gesteld.
 6. De aflevertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Energiehuis van Buren ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10: Installatie

 1. De afnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor de draagconstructie van de locatie waar de Installatie plaatsvindt en is zich ervan bewust dat door de Installatie de bestaande bebouw-belasting (bijvoorbeeld wind en/of sneeuw) wordt veranderd. Ter voorkoming van enige schade is het voor de afnemer noodzakelijk, althans raadzaam een berekening te laten uitvoeren door een bouwkundig ingenieur. Hierbij zijn de actuele reglementen voor de bouw van toepassing, in het bijzonder de DIN 1055.
 2. De afnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor het eventueel aanpassen van zijn verzekeringspolis naar aanleiding van een aanpassing aan de draagconstructie van de locatie waar de Installatie plaatsvindt.
 3. De afnemer garandeert dat de locatie waar de Installatie plaatsvindt asbestvrij is.
 4. De afnemer garandeert dat de locatie waar de Installatie plaatsvindt vrij is van enige obstakels die de voortgang van de Installatie zouden kunnen belemmeren.
 5. De door Energiehuis van Buren ingeschakelde derden c.q. hulppersonen ten behoeve van de Installatie van door Energiehuis van Buren geleverde producten, baseren zich voor de Installatie op de door Energiehuis van Buren verrichte visuele inspectie van de locatie waar de producten dienen te worden bevestigd. Indien tijdens de plaatsing blijkt dat de omstandigheden ter plaatse onverhoopt afwijken van de situatie tijdens de visuele inspectie, zullen partijen overeenkomstig het artikel 5 omtrent de meerkosten in overleg treden.
 6. Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden c.q. garanties niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 11: Wijzigingen

 1. Energiehuis van Buren is gerechtigd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft ter verbetering van de Installatie en/of deze wijzigingen vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken te wijzigen dan wel uit te breiden, zal Energiehuis van Buren met haar Afnemer in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 12: Overmacht

 1. Onder een situatie van overmacht dient te worden verstaan: alle ophoudende omstandigheden die een normale uitvoering van de overeenkomst beletten en welke dus niet als toerekenbare tekortkoming van Energiehuis van Buren kunnen worden aangemerkt.
 2. Als voorbeelden van overmacht kunnen worden beschouwd maar daartoe niet beperkt, oorlogsomstandigheden, brand en explosies, algemene stakingen in de branche, belemmerende overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen vanwege stagnatie of blokkades van vervoerswegen inclusief waterwegen, stagnatie in de toelevering van openbare nutsbedrijven of andere energiebronnen, uitvoeringbeperkingen en obstructie door ingezette hulppersonen of andere derden in de uitvoering van het werk.
 3. Dergelijke omstandigheden geven afnemer dus geen recht tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch op vergoeding van schade.
 4. Ingeval van een overmachtssituatie is Energiehuis van Buren bevoegd om de levering en plaatsing met dezelfde tijdsduur op te schorten. Mocht die periode echter een termijn van 6 maand overschrijden, dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden, doch zonder dat Energiehuis van Buren tot enigerlei schadevergoeding gehouden is.
 5. Energiehuis van Buren is steeds bevoegd om betaling te vorderen van afnemer voor het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 13: Reclames

 1. Afnemer is gehouden met bekwame spoed de door Energiehuis van Buren geleverde producten te controleren op het juiste aantal, het juiste soort en juiste eigenschappen conform de verstrekte opdracht. Van eventuele gebreken daarin dient afnemer terstond en schriftelijk Energiehuis van Buren in kennis te stellen.
 2. Klachten en reclames dienen uiterlijk 14 dagen na oplevering van het werk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van afnemer vervalt. Ook klachten over de facturen van Energiehuis van Buren dienen binnen dezelfde termijn te zijn voorgebracht.
 3. Een reclame van afnemer dient zo gedetailleerd mogelijk de waargenomen tekortkoming te omschrijven, zodat Energiehuis van Buren in staat is hierop adequaat te reageren en voor herstel zorg zal dragen.
 4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien afnemer nalatig is gebleven in het onderzoek of de kennisgeving als hierboven bedoeld.
 5. Het indienen van een klacht c.q. reclame ontslaat afnemer in geen geval van zijn betaalplichten, noch verschaft hem dit het recht tot opschorting of inhouding.
 6. Ingeval van een gegronde reclame, heeft Energiehuis van Buren steeds het recht om hetzij een wel deugdelijke prestatie te leveren, hetzij afnemer een vergoeding te betalen tot maximaal de factuurwaarde van de gebrekkige producten.
 7. De prestatie van Energiehuis van Buren geldt in ieder geval als deugdelijk indien afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, dan wel bewerkt of verwerkt c.q. aan derden beschikbaar heeft gesteld”.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Energiehuis van Buren wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is slechts aan de orde indien de Afnemer terecht en tijdig reclameert en Energiehuis van Buren een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming gunt, doch Energiehuis van Buren ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
 2. De aansprakelijkheid van Energiehuis van Buren wegens enige gebrekkige levering wordt uitdrukkelijk beperkt tot vergoeding van rechtstreeks aan het product verbonden schade en derhalve tot maximaal de bedongen factuurwaarde (exclusief BTW). Energiehuis van Buren zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor indirecte dan wel vervolgschade, waaronder winstderving en bedrijfsschade.
 3. Energiehuis van Buren zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de voorschriften van de geleverde c.q. geïnstalleerde producten en evenmin in de gevallen als hierboven in de laatste twee artikelleden van reclameclausule genoemd.

Artikel 15: Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel [8 lid 2] draagt de Afnemer direct na aflevering het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door het product mocht ontstaan, behoudens voor zover de schade aan grove schuld van Energiehuis van Buren is te wijten.
 2. Onverminderd het in het vorige lid van dit artikel en in artikel [8 lid 2] bepaalde, gaat de eigendom van de producten eerst op de Afnemer over wanneer al het door de Afnemer aan Energiehuis van Buren uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Energiehuis van Buren is voldaan.
 3. Energiehuis van Buren zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot haar producten. De Afnemer zal aan Energiehuis van Buren alle medewerking verlenen teneinde Energiehuis van Buren in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product c.q. producten, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Artikel 16: Teruggave eigendommen en intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle aan afnemer voor en bij de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten en hulpmiddelen dient afnemer uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering aan Energiehuis van Buren te retourneren, tenzij Energiehuis van Buren daarvan af ziet.
 2. Bedoelde informatie en advisering zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Energiehuis van Buren en mogen niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt ten behoeve van derden.
 3. Afnemer verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Energiehuis van Buren en mocht dat door derden gebeuren of dreigen te gebeuren, dan zal afnemer Energiehuis van Buren daarvan direct op de hoogte stellen. Afnemer vrijwaart Energiehuis van Buren voor eventuele aanspraken door derden.

Artikel 17: Ontbinding en opschorting

 1. Indien afnemer niet of niet tijdig of onbehoorlijk enige verplichting uit de overeenkomst nakomt, zomede in het geval van overlijden danwel faillissement of surséance, onder curatelestelling danwel plaatsing onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, is Energiehuis van Buren gerechtigd om de overeenkomst per onmiddellijk als ontbonden te beschouwen en zijn de uitstaande facturen, zomede het nog te factureren werk onmiddellijk opeisbaar.
 2. Energiehuis van Buren zal dan eveneens gerechtigd zijn de overeenkomst eventueel met een bewindvoerder danwel curator voort te zetten of afdoende zekerheid voor richtige nakoming te verlangen, naast het recht van Energiehuis van Buren om schadevergoeding te vorderen voor al het ondervonden vermogensnadeel met betrekking tot de opschorting en ontbinding.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op met Energiehuis van Buren afgesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) uitgesloten.
 2. Alle geschillen uit of naar aanleiding van de opdrachtovereenkomst zullen worden beslecht door de gewone burgerlijke rechter van het arrondissement Rotterdam.

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van het arrondissement Rotterdam, locatie Dordrecht.

Energiehuis van Buren is Verified in Cire

Het doel van CIRE is het vergroten van de transparantie op en daarmee het vertrouwen in de markt van (intermediaire) verkoop van energiecontracten. Als geverifieerd intermediair onderscheidt jouw organisatie zich op een positieve manier.

Samen voor een duurzame en eerlijke markt!

Algemene voorwaarden CIRE

Privacy Statement CIRE