Privacyverklaring

Energiehuis van Buren

Op deze pagina leest u de privacyverklaring van Energiehuis van Buren VOF, kantoorhoudende te (3328 AN) Dordrecht aan de Luchtenburg 88 te Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69710678.

Energiehuis van Buren neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Met betrekking tot uw privacy hanteren wij de volgende uitgangspunten:

– wij verwerken uw persoonsgegevens indien hiervoor een wettelijke grondslag en gerechtvaardigd belang bestaat;
– wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om deze gegevens te beschermen;
– wij houden ons stipt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving op het vlak van persoonlijke gegevensverwerking.

Om welke gegevens gaat het?

Energiehuis van Buren kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten en producten van Energiehuis van Buren en/of omdat u die gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan Energiehuis van Buren heeft verstrekt. Het betreft met name de volgende gegevens:

– uw voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– mailadres c.q. IP-adres;
– en alle verdere persoonsgegevens nodig voor de behandeling van uw aanvraag en/of het uitvoeren van onze dienstverlening.

Onze organisatie verwerkt de voornoemde gegevens, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn aangeleverd danwel in de loop van de verlangde aanvraag zijn verkregen of door derde partijen aan onze organisatie zijn verstrekt, waaronder leveranciers en energiemaatschappijen, naast gegevens die via openbare bronnen kenbaar zijn.

Wat is de grondslag van de verwerking?

Energiehuis van Buren verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden, zoals vermeld in artikel 6 van de AVG:

– Wettelijke verplichting;
– Uitvoering van een overeenkomst;
– Verkregen toestemming van betrokkene;
– Gerechtvaardigd belang;

Afscherming c.q. beveiliging van gegevens

Energiehuis van Buren hecht veel waarde aan beveiliging en bescherming van uw gegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Waar Energiehuis van Buren gebruik maakt van de diensten van een derde partij, zoals haar ICT-leverancier, zal Energiehuis van Buren ter bescherming van gegevens in de verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Zodra u een aanwijzing heeft of anderszins de indruk ontstaat dat uw persoonsgegevens niet goed afgeschermd en beveiligd zijn of dat de kans op misbruik van die gegevens aanwezig is, neemt u dan direct contact op met Energiehuis van Buren via onze website of info@energiehuisvanburen.nl.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen waarvan persoonsgegevens wordt verwerkt, heeft het recht om deze in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wenst u een overzicht van uw persoonsgegevens of heeft u anderszins vragen over het wijzigen of verwijderen ervan, stuurt u dan een e-mail naar info@energiehuisvanburen.nl. Een verzoek tot inzage, correctie, inperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van een eerdere toestemming, kunt u eveneens zenden aan genoemd mailadres of per brief aan Energiehuis van Buren VOF, Luchtenburg 88 te (3328 AN) Dordrecht.

Wijziging of aanvulling van dit privacystatement

Energiehuis van Buren behoudt zich steeds het recht voor onderhavig statement bij te stellen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, beveelt Energiehuis van Buren aan om met regelmaat het privacystatement op onze website te raadplegen. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens en dit privacystatement, kunt u contact opnemen met Energiehuis van Buren op 078 – 61 777 11 c.q. het mailadres.

Klachtenprocedure

Energiehuis van Buren neemt eventuele klachten zeer serieus. Heeft u een klacht meld u deze dan per email naar: info@energiehuisvanburen.nl
Binnen 72 uur nemen wij u klacht in behandeling en geven wij respons op uw klacht.

Wij zullen alles in het werk stellen binnen ons vermogen om uw klacht naar uw tevredenheid op te lossen.